Used before category names. Uncategorized

難得英文意思

難得英文意思

難得英文翻譯: [ nándé ] 1.(不易得到) hard to come by; rare,點擊查查綫上辭典詳細解釋難得英文發音,英文單字,怎麼用英語翻譯難得,難得的英語例句用法和解釋。

“難得” 英文翻譯 : 1.(不易得到) hard to come by; rare 難得的好機會 a rare chance; 這種草藥很難得。 this medicinal herb is hard to come by.2.(不常發生) seldom; rarely 她難得到這里來。

“難得” 的英文怎麼說? 這可不容易喔~ “Scott never takes anyone for granted. It’s very admirable of him to be grateful for everything in life.” 飲水思源的確非常難得.

謝謝你的會答。. 對不起,我問得不清楚,其實,我想問在以下兩個句子裡面應該如何用恰當的英語表達’難得’:1)你對父母這麼有孝心真難得! 2)難得你對我如此寬容大量! xiè xiè nǐ de huì dá 。. duì bù qǐ , wǒ wèn dé bù qīng chǔ , qí shí , wǒ xiǎng wèn zài yǐ xià liǎng gè jù zi li miàn yīng gāi rú hé yòng qià dāng de yīng yǔ biǎo dá ‘ nán de ‘:1) nǐ duì fù mǔ zhè me yoǔ

distinct 難得的,罕見的,不一般的,不尋常的;可以說 a distinct opportunity 難得的機會 還有一個是hard-won 意思是來之不易的 我只找到這兩個了。句子翻譯: This is the anniversary celebration badge of our school.Now we give it to you and wish you enjoy it.

難得的英文翻譯解釋 難得有很多意思,得根據意思來正確翻譯,而且常常白話翻譯即可,例如: Last weekend I wanted to go hiking which I hadn’t done in a while.. = 難得上週末我想去爬山..

報章英文成語教室. August 8, 2017 ·. mantra究竟是甚麼意思? 許多人查字典,答案老舊不達意,不知,原來mantra (n)有這麼多大家難得看到的字義. 1 (主要) 目標。. Saving energy is the new management mantra. 節省能源是新的管理目標。.

overnight的中文意思:[ ‘əuvə’nait ] adv.1.昨晚,昨夜一晚上。,查閱overnight的詳細中文翻譯、發音、用法和例句等。n. 〔美國〕前一天的晚上。”age overnight”中文翻譯 老化過夜; 停放過夜 “cyprus overnight”中文翻譯 塞浦路斯前夜 “manage overnight”中文翻譯 前夜的; 頭天晚上

難得糊涂 簡拼: ndht 拼音: nán dé hú tú 反義詞: 糊涂一世 同義詞: 糊涂難得 英語翻譯: 用法: 偏正式;作謂語;用于人 解釋: 指人在該裝糊涂的時候難得糊涂 出處: 例子: 歇後語: 謎語: 成語故事:

編輯/偕詩敏 許多外國人都說英文很難學,就像萬花筒一樣捉摸不清,確實是沒錯!就連我們以為鼻孔是Nose hole,但其實是Nostril。所以Ronnie在《engVid》中要為大家解惑!這九個英文意思差很多的! 1. Flammable = Inflammable Flammable是”易燃的”,而Inflammable也是”易燃的”,所以難得看到in開頭卻不是反義的字

  • unique中文(繁體)翻譯:劍橋詞典
  • 過夜
  • 在線翻譯 英語在線翻譯 在線詞典
  • 中文成語諺語:原來可以用英文講!
  • 「once」正確用法是?來看例句搞懂!

unique翻譯:獨一無二的;與眾不同的;唯一的;獨特的;罕見的。了解更多。 These meetings are also acknowledged as unique opportunities for all the parties involved to share information about the product and related engineering processes.

na. 1. pass the night; put up for the night; stay overnight. 1. sleepover. 兒子的朋友到我家 過夜 ( sleepover ),因為頭天晚上睡得晚,早晨起來都是自顧自到廚房找東西吃。. 中國人的廚房里有不少瓶瓶罐罐是廢物 . blog.creaders.net | 基于340個網頁. 2.

sleepover的中文意思:徹夜狂歡,查閱sleepover的詳細中文翻譯、發音、用法和例句等。徹夜狂歡 一夜長大 在朋友家過夜 “my first sleepover”中文翻譯 我的第一次外宿 “sleepowder”中文翻譯 睡眠粉 “sleepness in seattle”中文翻譯 西雅圖夜未眠 “sleeppattern

中文成語諺語:原來可以用英文講!. 我哋平時唔多唔少都會講一啲成語、諺語,但要譯做英文或者解釋俾外國朋友就真係被考起喇!. 以下介紹一啲常見嘅成語/諺語嘅中英對照,咁下次「拋書包」時就可以講埋英文!. 1. 冰封三尺,非一日之寒. 英文有個

Hi, everyone! 歡迎來到英文庫,我是 Gloria~? 今天要帶大家認識「once」的正確用法! 相信大家平時一定很常聽到 once 這個字,once 的用法其實非常靈活,很常出現在許多諺語、慣用語,甚至是歌詞裡。那到底這個單字是什麼意思?

Used before post author name.
in轉換cm

Leave a reply